ανακοινώσεις

 

– Άσκηση και απόδοση στο Steep Ramp Test σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια – Μια πιλοτική μελέτη
8ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής  &  Αποκατάστασης.
23-25/ 9/2005
Επίδραση της συνεχούς έναντι της διαλλειματικής άσκησης στην κινητική οξυγόνου σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
9th State  of the Art  Athens
Αθήνα – 22-24/4/2005
– Αποτέλεσμα διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης στη μέγιστη δύναμη τετρακέφαλου μυός σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια – Μια πιλοτική μελέτη
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας
Αθήνα – 3-6/02/06
– Προσδιορισμός του αναερόβιου ουδού μέσω της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
33ο πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αθήνα – 2-5/05/2007
– Detection of anaerobic threshold employing heart rate in CHF patients
European journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation
– The effect of exercise training on oxygen kinetics in patients with CHF
10th  congress  of  European  College  of  Sports  Science
Βελιγράδι  – Ιούλιος  2005
Respiratory muscle weakness as a cause of exercise intolerance in patients with B-Thalassemia major
9th state of the Art Athens
Αθήνα – 22-24/04/2005
– Αποτέλεσμα διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης στην λειτουργία του ενδοθήλιου σε ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
9ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Γεροντολογίας  Γηριατρικής
Αθήνα – 26-28/01/2006
– Επίδραση διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης στη μέγιστη δύναμη τετρακέφαλου μυός σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
8ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής  &  Αποκατάστασης.
23-25/ 9/2005